ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling และ Overlay) หมู่ที่ ๓,๖,๗ ตำบลหนองบัว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๘๘ ตารางเมตร

...รายละเอียด...

วันที่ 05-03-2563        อ่าน 1269