จัดซื้อจัดจ้าง
    การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนหนองบัว ๖ กับถนนหนองบัว ๒ หมูที่ ๔ บ้า...
    ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๑ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี...
    ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling และ Overlay)...
    ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ...
    ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสิมผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลท์ติก...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสิมผิวจราจร บริเวณถนนหนองบัว 13...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร บริเวณถนนหนองบัว 1...
หน้า : 1