ข่าวประชาสัมพันธ์
   คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๒๘ และสื่อประชาสัมพันธ์ Motion Graphic มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑

https://www.nacc.go.th/coi/category/2019112412373163/list?


วันที่ 08-09-2563        อ่าน 79