ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชุมการดำเนินโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลหนองบัว
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองบัวและประธานชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว และตัวแทนแม่ค้าชุมชนเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษวิถีชุมชนให้คงอยู่สืบไป และได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดกิจกรรมการดำเนินโครงการ
 

วันที่ 10-04-2566        อ่าน 1939