ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2565...
    การป้องกันปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย...
    ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่...
    ประกาศขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ประชาชน...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563...
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบานนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ...
    ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานใารอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563...
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ...
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต...
    พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒...
    แผนผังการปฏิบัติการ ศูนย์เทศบาลตาบลหนองบัว...
    ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองบัว ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ.๒๕๖๐...
    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564...
    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563...
หน้า : 1 [ 2 ]