เกี่ยวกับ ทต.
    ข้อมูลสภาพสังคม

การศาสนา   

-  มีวัดจำนวน 1 แห่ง คือ วัดหนองบัว    

-  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 98 % ศาสนาคริสต์ 1% และอื่นๆ 1%

การศึกษา

-  มีโรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ. จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) ตั้งอยู่   หมู่ที่ 4              ตำบลหนองบัว มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 192 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 102 คน นักเรียนหญิง 90 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558)

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล 3 ขวบ) ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวรับผิดชอบจัดการศึกษา  ปัจจุบันมีจำนวนเด็กเล็ก          จำนวน 20 คน และครูผู้สอน จำนวน 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558)

การสาธารณสุข

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และคลินิกชุมชนของ เทศบาลตำบลหนองบัว  

สภาพทั่วไปด้านสาธารณสุข

-  อัตราการตายของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร -ไม่มี

-  อัตราการตายของทารก -ไม่มี

-  อัตราการตายและป่วยด้วยโรคติดต่อ/โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน -ไม่มี

-  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั่วไป -ไม่มี

-  โรคที่สำคัญในเขตเทศบาลหนองบัว  ในปี พ.ศ.2557  ได้แก่

1.  โรคระบบทางเดินหายใจ     มีผู้ป่วย จำนวน    1,250           คน

2.  โรคระบบไหลเวียนเลือด     มีผู้ป่วย จำนวน    2,023  คน

3.  โรคระบบกล้ามเนื้อ   มีผู้ป่วย จำนวน      653    คน

4.  โรคระบบทางเดินอาหาร    มีผู้ป่วย จำนวน      423    คน

-  บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลตำบลหนองบัว มีดังนี้ 

1)  นักบริหารงานสาธารณสุข  จำนวน 1 คน 

2)  พยาบาลวิชาชีพ       จำนวน 1 คน

3)  เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 คน

(ข้อมูล  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  2558)

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)   จำนวน   - ครั้ง

-  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (1 คน), เจ้าพนักงานป้องกันฯ (1 คน)      จำนวน   2 คน

-  พนักงานดับเพลิง                           จำนวน   6  คน

-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิง 1 คน)  จำนวน   1  คน   

-  รถยนต์ดับเพลิง                             จำนวน   2 คัน 

-  รถยนต์บรรทุกน้ำ                          จำนวน   2  คัน

-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)    จำนวน  87  คน

-  คดีอาชญากรรมที่สำคัญ                 จำนวน   - คดี

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  มีป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลหนองบัว  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ  3  นาย