เกี่ยวกับ ทต.
    ข้อมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจันทบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ  8  กิโลเมตร  เนื้อที่ประมาณ  
2.4  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ    ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองบัวฝั่งตะวันออก  ตรงปากคลอง  ท่าม่วงฝั่งใต้เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 2  กับหมู่ที่ 3 ต.หนองบัว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาหนองบัวห่างจากศูนย์กลางถนนสายหนองบัว-เกาะตะเคียน 200  เมตร

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่  2  เลียบตามเชิงเขาหนองบัว  ไปทางทิศใต้  ถึงเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมของโรงเรียนวัดหนองบัวด้านใต้

ทิศใต้       จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองขุด ฝั่งเหนือห่างจากปากคลองขุด  600  เมตร และจากหลักเขตที่ 4  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ 5  ริมคลองหนองบัว

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 5  เลียบตามริมคลองหนองบัวฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน / ๕  ชุมชน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

(ผู้ใหญ่บ้าน)

ชื่อผู้นำชุมชน

(ประธานชุมชน)

บ้านท่าม่วง / ชุมชนย่อยที่ ๑

นายไพรัช  พิทักษ์โกศล

นายศักดิ์ชัย  กิตติอรุณพันธ์

บ้านหนองบัวบน / ชุมชนย่อยที่ ๒

นายวิสทอน  เขาหนองบัว

นายสมิทธิ์  โพธิพัฒน์

บ้านหนองบัวล่าง  /  ชุมชนย่อยที่  ๓

นายอัมรินทร์  สุเมธานุสรณ์

นายกุ่ย  บัวตูม

บ้านหนองบัว  /  ชุมชนย่อยที่  ๔

นายมณเฑียร  ตรีผล

นายมณเฑียร  ตรีผล

บ้านหนองบัว  /  ชุมชนย่อยที่  ๕

นายวัลลภ  นพกูลวงศ์

นายพิชัย  รัตนกุล

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   2,413 คน  แยกเป็น  ชาย  1,127คน  หญิง   1,286คน

            (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ , งานทะเบียนฯ/สำนักปลัด)