เกี่ยวกับ ทต.
    ITA

 

O1 - โครงสร้างผู้บริหาร
- โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองบัว
O3 - อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
O5 - ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 Q&A ช่องทางการสอบถาม
O7 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
O8 - แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
O9 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)
  - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)
O10 - คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
O11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
  ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนพาณิชย์
  คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือภาษีป้าย
  คู่มือสำหรับประชาชน (ขุดดินถมดิน)
O12 - สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัว
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18 - แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O20 - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
O21 - คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
O22 - คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
O25 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามการกิจของ เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2567
O26 - ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O26.1 Announcement of Nong Bua Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy)
O27 กิจกรรม No Gift Policy
O28 - แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O29 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
O30 - การประเมินความ้สี่ยงทุตจริต
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566