เกี่ยวกับ ทต.
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2565-2568)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2566-2570)

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่