เกี่ยวกับ ทต.
    งานพัสดุ

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนกสนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)

-รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พฤศจิกายน 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ธันวาคม 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ธันวาคม 2565)(2)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มกราคม 2566)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มีนาคม 2566)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พฤศจิกายน 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ธันวาคม 2565)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มกราคม 2566)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กุมภาพันธ์ 2566)

-ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มีนาคม 2566)

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี 2566 (3 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี 2566 (1 กรกฎาคม 2566-31 กรกฎาคม 2566)