เกี่ยวกับ ทต.
    งานบุคลากร

คำสั่่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

- คำสั่่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี

- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์ ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิครู

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน พ.ศ.2561 มีบัญชีสรุปสาระสำคัญ

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก 2560

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (ฉบับที่ 71) พ.ศ. 2564 สรรหาสายบริหาร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งฯ)

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ

ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558 ประเมินผล

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลของเทศบาล (ฉบับที่ 62) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ..ศ.2560

  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563

การให้ออกราชการ 58

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2558 เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การดำเนินการตามนโยบายงานบุคคล และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566