เกี่ยวกับ ทต.
    คู่มือประชาชน

- การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

- การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่กรรม)

- การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลหนองบัว

- การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่ชีวิต)

- การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

- การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลตำบลหนองบัว

- การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลตำบลหนองบัวถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

- การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลหนองบัว

- การขอแจ้งทำหน้าที่เจ้าบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๖) บุคคลที่มีรายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์ทำหน้าที่เจ้าบ้าน

- การขอเลขที่บ้าน

- การขอเลขที่บ้าน (กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)

- การรับแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบข้อฯ ๓๔ และข้อ ๓๕)

- การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (ระเบียบข้อฯ ๓๖ และข้อ ๓๙)

- การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน,นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล ท้องที่ที่เกิด (ระเบียบข้อฯ ๕๒ และข้อ ๕๔)

- การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน,นอกบ้าน) ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องถิ่นอื่น (ระเบียบข้อฯ   ๕๖/๑)

- การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด (ระเบียบข้อฯ ๕๗)

- การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด (ท้องที่อื่น)

- การรับแจ้งเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง) (ระเบียบข้อฯ ๕๙)

- การรับแจ้งเกิด (เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก) (ระเบียบข้อฯ ๕๙/๑)

- กฎกระทรวงพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑

- การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

- การรับแจ้งตาย (กรณีคนตายในท้องที่ ตายในบ้าน หรือตายนอกบ้าน) (ระเบียบข้อฯ ๖๑ และข้อ ๖๓)

- การแจ้งตาย (กรณีคนตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) (ระเบียบข้อฯ ๖๔/๑)

- การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

- การรับแจ้งการตายเกินกำหนด และกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่น

- การรับแจ้งตาย (กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร) (ระเบียบข้อฯ ๖๕)

- การรับแจ้งตาย (กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ) (ระเบียบข้อฯ ๖๖)

- การรับแจ้งตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ) (ระเบียบข้อฯ ๖๘)

- การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบข้อฯ ๖๙)

- การรับแจ้งการย้ายออก (ระเบียบข้อฯ ๗๙)

- การรับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๘๙)

- การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบียบข้อฯ ๘๔)

- การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบข้อฯ ๙๐)

- การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (ระเบียบข้อฯ ๘๗)

- การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด (ระเบียบข้อฯ ๘๑)

- การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบข้อฯ ๘๕)

- การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบข้อฯ ๘๓)

- การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (ระเบียบข้อฯ ๙๑)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๙๔) การขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่เลขประจำตัวประชาชน

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๙๕) กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๙๖) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๙๖/๑) กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate Identity)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๙๖/๒) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๗) กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๘) กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน  ที่อยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๙/๑

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๙) กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน  เนื่องจากแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงขอเพิ่มชื่อ

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๙/๑) กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๐ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔)

- การเพิ่มชื่อ (กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย)

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓) กรณีคนบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  และบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลถึงที่สุด ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร.๑๔

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔) กรณีคนที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นขอเพิ่มชื่อ

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๑๐๕) กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

- การเพิ่มชื่อ (ระเบียบข้อฯ ๑๐๖) กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓)

- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๑๐๙ กรณีผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เกินกว่า ๑ แห่ง)

- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๑๑๑ กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน) กรณีในเขต

- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๑๑๑ กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน) กรณีสำนักทะเบียนอื่น

- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๑๑๑/๑ กรณีมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นบุคคลสาบสูญ)

- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบข้อฯ ๑๑๒ กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ)

- การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบข้อฯ ๑๑๕)

- การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบข้อฯ ๑๑๕(๑) การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง

- การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบข้อฯ ๑๑๕(๒) การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

- การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบข้อฯ ๑๑๕/๑ (๑) เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

- การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบข้อฯ ๑๑๕/๑ (๒) เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

- การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบข้อฯ ๑๑๕/๑ (๓) เกี่ยวกับรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอื่น เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือการลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย

- การตรวจ คัดและรับรองรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบข้อฯ ๑๒๖)

- การตรวจ คัดและรับรองรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ การทะเบียนราษฎร (ระเบียบข้อฯ ๑๒๗)

- กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมในการเล่นการพนัน

- การชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

- การชำระภาษีป้าย

- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- การแจ้งขุดดิน

- การแจ้งถมดิน

- การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

- การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑

- การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามาตรา ๓๙ ทวิ

- การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒

- การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

- การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามาตรา ๓๙ ทวิ

- การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่กลับรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา ๓๔

- การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๒

- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓

- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

- การแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

- การขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ๒ และ ๓

- การขออนุญาตขุดหรือเจาะถนนเพื่อเชื่อมท่อประปาหรือกิจการอื่น พ.ศ. ๒๕๔๔

- ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ

- ขออนุญาตสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร

- ขออนุญาตจัดตั้งตลาด

- การรับนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์