เกี่ยวกับ ทต.
    หัวหน้าส่วนราชการ

ธนายุต นิตยสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
โทร.039460298 ต่อ 17

อภิรักษ์ อุทัยรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.039460298 ต่อ 11
 
จินตนา อินสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.039460298 ต่อ 13
ธนายุต นิตยสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.039460298 ต่อ 17

ชลิภา คงเนาวรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.039460298 ต่อ 21

ปาลิดา หุ่นสร้อยทอง
นักวิชาการศึกษชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.039460298 ต่อ 15