เกี่ยวกับ ทต.
    หัวหน้าส่วนราชการ
 

 

วาสนา โสมะภีร์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.039460298 ต่อ 11

 
จินตนา อินสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.039460298 ต่อ 13
ธนายุต นิตยสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.039460298 ต่อ 17
ชลิภา คงเนาวรัตน์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.039460298 ต่อ 21
ปาลิดา หุ่นสร้อยทอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.039460298 ต่อ 15